كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری

ارائه مشاوره کنکور ارشد، مشاوره مالی ، مالیاتی ، حسابرسی

** درصدهای زیر مربوط به مرحله اول اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد بوده و امکان قبولی بسیاری از دوستان مردود در مرحله تکمیل ظرفیت وجود دارد. **


زبان:37.8
مالی:73.3
صنعتی:53.3
حسابرسی:68.9
ریاضی وآمار:26.7
واحدعلوم وتحقیقات تهران:مردود
رتبه :295 آخرین رتبه قبولی :174
نمره کل :7172 آخرین نمره قبولی :7505

 

علوم تحقیقات
زبان 28.9
مالی 31.1
صنعتی 64.4
حسابرسی 57.8
ریاضی51.1
رتبه 416
سهمیه بسیجی فعال
تراز 6935

 

مالی 93.3
صنعتی55.6
حسابرسی60
ریاضی24.4
زبان6.7
نمره کل 6984
علوم تحقیقات تهران
رتبه 390

 

حسابرسی 33.3%
حسابداری صنعتی42.2%
حسابداری مالی 20%
ریاضی وآمار8.9%
زبان 22.2%
نمره5656آخرین نمره قبولی 5921آخرین رتبه قبولی 59باسهمیه بسیج - رتبه 111 اسلامشهر - مردود

 

زبان:6.7
مالی:28.9
صنعتی:64.4
حسابرسی:64.4
ریاضی:77.8
رتبه:315 علوم تحقیقات
نمره:7126

 

علوم تحقیقات - مردود
رتبه 376
زبان 22
ریاضی 29
مالی 65
صنعتی 76
حسابرسی 56
آخرین رتبه قبولی 307

 

رتبه 172 علوم وتحقیقات خوزستان
مالی 18.6
صنعتی6.89
حسابرسی42.22
ریاضی24.3
زبان24.3
سهمیه:بسیجی
اخرین رتبه 66

 

رتبه 263
زبان 78
مالی 60
صنعتی 53
حسابرسی 55
ریاضی 20
علوم تحقیقات تهران - مردود

 

زبان17.8
مالی 58
صنعتی 44.4
حسابرسی77.7
ریاضی6.8
تراز 6303
رتبه علوم تحقیقات 872- مردود

 

مشهد رتبه 25
درصدها:
زبان:30 درصد
مالي:51 درصد
صنعتي:53 درصد
حسابرسي:80 درصد
رياضي: 13 درصد

 

زبان 11.1
مالی 48.9
صنعتی 15.6
حسابرسی 44.4
ریاضی و آمار 6.7
واحد نیشابور - مردود
رتبه 123
آخرین فرد قبول 74


 

رتبه 499 علوم تحقیقات - مردود
زبان:11.1
ریاضی:68
حسابرسی:66
مالی:38.7
صنعتی:38.7.

 

مشهد - مردود
رتبه 208
زبان 26
مالی 55
صنعتی 20
حسابرسی 55
ریاضی 0

 

مبارکه - مردود
رتبه 136
زبان تخصصي انگلیسي 7%
حسابداري ماليحسابداري مالي58%
حسابداري صنعتي 38%
حسابرسي 58%
رياضي و آمار 18%

 

ریاضی 42.2
مالی 64.4
صنعتی 46.7
حسابرسی62.2
زبان15.6
رتبه 413
مردود - تهران جنوب

 

ریاضی 6
زبان 6
صنعتی 40
مالی 26
حسابرسی 75
تراز 5900
رتبه 238 مرو دشت - مردود
آخرین نفر قبولی با سهمیه 70

 

رتبه 7
قبول واحد قزوین
زبان 47 درصد
مالی 20 درصد
صنعتی 74 درصد
حسابرسی 56 درصد
ریاضی وامار 38 درصد
نمره کل 6850
اخرین رتبه قبولی 32

 

زبان13
مالی44
صنعتی51
حسابرسی44
ریاضی 71
رتبه 374 علوم تحقیقات - مردود
تراز7017

 

زبان 11
مالی 38
صنعتی 54
حسابرسی 38
ریاضی 49
نمره کل:6524
رتبه:4
آخرین قبولی: 40

 

رتبه :94
زبان 29
مالي 71
صنعتي 47
حسابرس 75
رياضي و آمار0
اخرین فرد قبولی: 28
نمره 6611
مشهد-مردود

 

رتبه 280 مبارکه - مردود
زبان6.7
مالی27.7
صنعتی56.4
حسابرسی44.4
ریاضی6.7

 

زبان 22.2
ریاضی 13.3
مالی 42.2
حسابرسی 55.6
صنعتی 44.4
رتبه ۱۴۳ مبارکه - مردود

 

زبان تخصصي انگليسي 6.7
حسابداري مالي 91.1
حسابداري صنعتي 51.1
حسابرسي 46.7
رياضي و آمار 60
سهمیه عادی
مبارکه قبول - آخرین فرد پذیرفته شده 32

 

زبان:60
حسابداري مالي:48.9
حسابداري صنعتي:42.2
حسابرسي:48.9
رياضي و آمار:46.7
تراز:7178 - رتبه 15 - قبول تبريز

 

زبان 7
حسابداري مالي 25
حسابداري صنعتي 20
حسابرسي 56
رياضي و آمار 45 - رتبه 170مبارکه -مردود

 

۳۲ مشهد - آخرین رتبه قبولی ۲۸
زبان 11.1
مالی55.56
صنعتی80
حسابرسی70
ریاضی 68

 

زبان تخصصي انگليسي 4.4
حسابداري مالي 57.8
حسابداري صنعتي 20
حسابرسي 31.1
رياضي و آمار 40
نام واحد انتخابي مرودشت
رتبه در انتخاب 138
نمره كل 6207
نمره آخرين نفر انتخاب اول 7019
رتبه آخرين نفر انتخاب اول37
مردود

 

زبان تخصصي انگليسي6.7
حسابداري مالي31.1
حسابداري صنعتي 6.7
حسابرسي 55.6
رياضي و آمار 6.7
علوم تحقیقات تهران - مردود

 

رتبه  347 - آخرین نفر قبولی 174 - تهران مرکز - مردود
صنعتی 35
حسابرسی 35
مالی 46
ریاضی و امار 71 - زبان 31

 

علوم تحقیقات - مردود
زبان 46.7&مالی48.9&صنعتی66.7&حسابرسی73&ریاضی45
رتبه213

 

مشهد
زبان 27
مالي 87
صنعتي 85
حسابرسي 87
رياضي و امار 67
رتبه 4

 

زبان تخصصي انگلیسي 42.2
حسابداري مالي 82.2
حسابداري صنعتي 84.4
حسابرسي 62.2
رياضي و آمار 26.7
نمره كل 7565
رتبه 15
نمره آخرين نفر انتخاب اول 7019 - رتبه آخرين نفر انتخاب اول 37
مرودشت - قبول

 

مالی 69.7
صنعتی 73.5
حسابرسی 75.6
زبان 26.7
ریاضی سفید
واحد انتخابی مبارکه -مردود
رتبه 70
تراز 6798

 

زبان :6.7
حسابداری مالی :82.2
حسابداری صنعتی:40
حسابرسی:82.2
ریاضی وآمار: 51.1
نمره کل :7298
رتبه :35 مبارکه
رتبه آخرین فرد قبول :32

 

رتبه 8 کاشان - زبان تخصصي انگليسي 46.7
حسابداري مالي 23
حسابداري صنعتي 45
حسابرسي 31.1
رياضي و آمار 30

 

واحد انتخابی:علوم و تحقیقات تهران
رتبه:116
زبان:31.1
مالی:62.2
صنعتی:75.6
حسابرسی:62.2
ریاضی و آمار:66.7
واحد قبولی:تهران شمال - گروه ج
تراز:7738
تراز آخرین نفر قبولی:7505
رتبه آخرین نفر قبولی:174
نوع سهمیه:عادی

 

۸۵۱ علوم تحقیقات تهران
زبان 4.4
مالی57.5
صنعتی22.2
حسابرسی67.5
ریاضی30

 

زبان 7/6
مالی 4/64
صنعتی 2/82
حسابرسی 7/66
ریاضی 4/84
رتبه 5
واحد مرودشت

 

رتبه 18 واحد بروجرد
زبان 40.4
حسابداري مالي 43.3
حسابداري صنعتي 32.2
حسابرسي 58.9
رياضي 47.8
آخرين نفر قبولي 31 با تراز 5849

ریاضی 48.9
مالی91
زبان66
حسابرسی73
صنعتی56
رتبه 56 علوم تحقیقات تهران

 

رتبه 121 -بروجرد - زبان 8%
مالی 21%
صنعتی 25%
حسابرسی 43%
ریاضی 21%

 

رتبه144مبارکه
زبان24.4
مالی28.9
حسابرسی64.4
صنعتی44.4
آمار18
تراز 6200

 

زبان 17.8
مالی 51.1
صنعتی 51.1
حسابرسی 64.4
ریاضی و آمار 44.4
رتبه در انتخاب 451
نمره کل 6886
رتبه آخرین نفر 307
سهمیه بسیجی فعال
واحد انتخابی علوم تحقیقات - مردود

 

واحد: علوم تحقیقات - مردود
تراز:7162
رتبه:297
زبان: 40%
مالی:60%
صنعتی:57.8%
حسابرسی:35.6%
ریاضی:48.9%

 

زبان تخصصي انگليسي6.7
حسابداري مالي11.1-
حسابداري صنعتي 28.9
حسابرسي 17.8
رياضي و آمار 11.1
رتبه در انتخاب504
نمره كل 4876
حد نصاب 4000
نمره آخرين نفر انتخاب اول 5632
رتبه آخرين نفر انتخاب اول 57
واحدانتخابی اراک

 

زبان 0
مالی 34.5
صنعتی 37.8
حسابرسی 44.4
ریاضی 44.4
رتبه 12
واحد کاشان

 

زبان 0
مالی 37.8
صنعتی6.6
حسابرسی40
ریاضی 10
رتبه170
واحد اراک - مردود

 

بروجرد - مردود
زبان 10%
مالی 25%
صنعتی 28%
حسابرسی 45%
ریاضی 20%
رتبه 120 - تراز 5485 - تراز اخرین نفر رتبه اول 5840

 

مشهد - مردود
رتبه 208
زبان 26
مالی 55
صنعتی 20
حسابرسی 55
ریاضی 0
نمره کل 5991
نمره آخرین نفر 7573

 

مرودشت رتبه 22 - قبول
رياضي 7/48
مالي 6/75
زبان 29
حسابرسي 9/65
صنعتي 52

 

رتبه 314 تبریز - مردود
زبان 0
مالی 22.2
صنعتی17.8
حسابرسی62.2
ریاضی17.8
اخرین نفر قبولی 72

 

رتبه 144 مباركه - مردود
زبان24.4
مالي28.9
حسابرسي64.4
صنعتي44.4
امار17.9
تراز 6200

 

46تبریز - اخرین نفر قبولی 40
مالی 68
صنعتی52
حسابرسی20
ریاضی و امار45
زبان 0

 

واحد:علوم تحقیقات - مردود
تراز:7162
رتبه:297
زبان: 40%
مالی:60%
صنعتی:57.8%
حسابرسی:35.6%
ریاضی:48.9%

 

رتبه 116 و تراز 6108 تبریز
ریاضی 24 درصد
مالی 28 درصد
زبان53 درصد
صنعتی 11 درصد
حسابرسی 35 درصد
رتبه اخرین نفر 40 - تراز آخرین نفر 6580

 

مالی 50
زبان17.88
صنعتی 44.4
حسابرسی77.7
ریاضی6.8
تراز 6303
رتبه علوم تحقیقات :872 - مردود

 

زبان: 17.8
مالی: 51.1
صنعتی: 55.6
حسابرسی:71.1
ریاضی و آمار: 73.3
تراز: 7437
قبولی در مبارکه

 

زبان 34
مالی 75
صنعتی 50
حسابرسی 82
ریاضی 17
رتبه 309
تهران جنوب - مردود

 

زبان تخصصي انگليسي 11.17
حسابداري مالي 51.1
حسابداري صنعتي 73.3
حسابرسي 53.3
رياضي و آمار 31.1
مشهد رتبه 84 - مردود

 

زبان: 44%
حسابداری مالی: 31%
حسابداری صنعتی: 60%
حسابرسی: 58%
ریاضی و آمار: 27%
نمره کل: 6686
مشهد - مردود
رتبه در انتخاب: 87

 

زبان تخصصي انگليسي 15.6
حسابداري مالي 24.4
حسابداري صنعتي 60
حسابرسي 62.2
رياضي و آمار 40
رتبه110
نمره6515
سهمیه عادی
رتبه اخرین فرد28
نمره اخرین فرد7573
واحد مشهد

 

رتبه 27 نیشابور - قبول
زبان 31
مالی 54
صنعتی 40
حسابرسی 56
ریاضی 4.4

 

رتبه 249 مرودشت-مردود
حسابرسی 38.7%
حسابداری صنعتی38.7%
حسابداری مالی 26.7%
ریاضی وآمار24.4%
زبان 6.7%
نمره5804آخرین نمره قبولی 7019
آخرین رتبه قبولی 37

نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۷/۰۱ توسط سلیمی